Uitleg wettelijk collegegeldtarief

Om voor het wettelijk collegegeldtarief in aanmerking te komen, moet u als student aan twee voorwaarden voldoen: het nationaliteitsbeginsel en het gradenbeginsel. Voldoet u niet aan beide voorwaarden, dan betaalt u het instellingscollegegeld.

Het nationaliteitsbeginsel

Het nationaliteitsbeginsel houdt in dat u een EER-nationaliteit, de Zwitserse of de Surinaamse nationaliteit heeft. U voldoet ook aan het nationaliteitsbeginsel indien u hoort tot één van onderstaande categorieën:

 • U ontvangt vóór september 2017 studiefinanciering van DUO.
 • U bent een vluchteling en de Stichting voor Vluchteling Studenten UAF betaalt uw collegegeld.
 • U heeft een verblijfsvergunning van het type II, III, IV of V.
 • U heeft een verblijfsvergunning van het type I, met één van de volgende verblijfsredenen:
  1.  Als op de vergunning als doel staat dat de persoon in Nederland mag verblijven in verband met gezinshereniging of gezinsvorming, waarbij deze persoon zelf Nederlander is of zelf bezitter is van het type verblijfsvergunning I of II;
  2. Als de vergunning aangeeft dat verblijf als alleenstaande minderjarige asielzoeker is toegestaan;
  3. Als de vergunning aangeeft verblijf ter adoptie of als pleegkind;
  4. Als de vergunning aangeeft verblijf in verband met de vervolging van mensenhandel;
  5. Als de vergunning aangeeft als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken;
  6. Als de vergunning verblijf op grond van een ministeriele beschikking aangeeft;
  7. Als de vergunning verblijf in verband met de pardonregeling aangeeft;
  8. Gedurende een tijdsverloop in een asielprocedure;
  9. Als vergunning een voortgezet verblijf aangeeft in een van de hiervoor genoemde acht aangegeven beperkingen.

Het nationaliteitsbeginsel wordt door DUO getoetst via Studielink. Het kan zijn dat u na uw aanmelding een e-mail ontvangt van Studielink met het verzoek om een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart, géén rijbewijs) en/of verblijfsvergunning op te sturen. Zorg ervoor dat deze documenten geldig zijn op 1 september 2017.

Het gradenbeginsel

Het gradenbeginsel houdt in dat u na augustus 1991 geen bachelorgraad (of hbo/ing.) mag hebben behaald als u een bacheloropleiding gaat volgen en geen mastergraad (of wo/drs./mr./ir.) mag hebben behaald als u een masteropleiding gaat volgen.

Is dit bij u wel het geval, dan bent u een stapelaar. Een uitzondering hierop is wanneer uw tweede opleiding binnen het domein gezondheidszorg of onderwijs valt en uw eerste opleiding niet. Controleer of dit voor uw opleiding geldt via het CROHO. Wanneer u twee opleidingen tegelijkertijd volgt of gevolgd hebt en één van de opleidingen met een diploma afsluit of hebt afgesloten, dan gelden er bijzondere regels. Raadpleeg hiervoor de informatie op onze website over stapelaars.

Het gradenbeginsel wordt getoetst door DUO via Studielink. Let op; wanneer u in het afgelopen studiejaar een graad heeft behaald, duurt het even voor dit bij DUO geregistreerd is en via Studielink wordt doorgegeven. In eerste instantie wordt dan door de HU het wettelijk collegegeldtarief aan u berekend. Wanneer de melding vanuit DUO verwerkt is, gaat alsnog het instellingscollegegeld voor u gelden indien dit van toepassing is. U bent dit instellingscollegegeld dan gewoon verschuldigd vanaf de startdatum van uw opleiding.